Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Specjalista ds. zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynkach

Lokalizacja: Gdańsk

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

Specjalista ds. zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynkach
Miejsce pracy: Gdańsk (pomorskie, Polska)
Nr ref.: ZZL/OP/24/2018


Branża:

- Inżynieria
- Praca fizyczna


Forma zatrudnienia: pełen etat


Minimalny poziom wykształcenia: średnie


Minimalne doświadczenie: 0-2 lata


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni osobę na stanowisko:
Miejsce pracy: Dział Inwestycyjno-Eksploatacyjny Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie m.in. za:
 • rozbudowę i dopasowywanie interfejsu BMS dla potrzeb użytkowników;

 • raportowanie uszkodzeń urządzeń podłączonych do BMS (w szczególności alarmy wymagające wizyt serwisów);

 • optymalizację zużycia mediów poprzez BMS. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki,  elektryki, mechatroniki, robotyki, teletechniki, elektroniki  lub odnawialnych źródeł energii odnawialnych;

 • umiejętność integracji w BMS sterowników, w obsłudze systemów sterowania funkcjami technicznymi budynków i urządzeń różnych firm;

 • min 3 lata doświadczenia, w tym doświadczenie dotyczące rozwiązań BMS w zakresie projektowania i realizacji (wizualizacji instalacji). 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony);

 • możliwość dostosowania kształtu umowy i warunków pracy;

 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce;

 • profesjonalne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania własnej wiedzy poprzez dofinansowanie szkoleń/nauki;

 • świadczenia socjalne tzw. 'wczasy pod gruszą';

 • niepowtarzalną atmosferę wśród ambitnych i otwartych ludzi. 


Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie aplikacji z określeniem wymagań finansowych w terminie do dnia 06.07.2018 r na adres e-mail: rekrutacja@uck.gda.pl lub dostarczenie do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne budynek 9, piętro II, pok. 302. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i czytelne podpisanie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:'Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych,

w skrócie RODO).Aplikacja, zawierająca dane o  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. e-mail, numer telefonu), a jednocześnie niezawierająca wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie uwzględniania. Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl.3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:a) przeprowadzenia rekrutacji,b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych - w zakresie wynikającym z przepisów prawa (tj. zawartych w niniejszym kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy) - jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem. Podanie danych osobowych - w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie umożliwi nam - np. w przypadku numeru telefonu lub adresu e-mail - skontaktowanie się z Panią/Panem za ich pośrednictwem. Pani/Pan macie również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:teleinformatycznych,prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w  przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),kurierskich i pocztowych,rekrutacyjnych,związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i  współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym zwłaszcza pracownikom komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz kadrze kierowniczej UCK),d) osobom i/lub podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym,e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane - w tym celu - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów, a także w razie cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pan może także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o  ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922, ze zm.)"


Dodano dnia: 11-07-2018

Reklama:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Zobacz wszystkie oferty Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji