Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Starszy metrolog

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

Starszy metrolog
Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie, Polska)
Nr ref.: 33948


Branża:

- Badania i rozwój
- Inżynieria
- Sektor publiczny


Forma zatrudnienia: pełen etat


Minimalny poziom wykształcenia: wyższe


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii WARUNKI PRACY Co oferujemy naszym pracownikom? 
 • stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar, 

 • otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych, 

 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, 

 • trzynaste wynagrodzenie, 

 • ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy, 

 • szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych, 

 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach), 

 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie, 

 • pełną wyzwań pracę w wiodącej na polskim rynku instytucji metrologicznej, 

 • pracę przy unikatowych programach/projektach metrologicznych, 

 • szkolenia i staże w czołowych zagranicznych instytucjach metrologicznych (NPL, PTB, LNE), 

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami z obszaru danej dziedziny, 

 • możliwość rozwoju merytorycznego i pełnego wykorzystania swojej wiedzy w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych. 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Zakres zadań:
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych,

 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i doskonaleniem państwowych wzorców jednostek miar lub wzorców odniesienia,

 • przeprowadzanie wzorcowań, wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów,

 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych,

 • udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych,

 • opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych,

 • udział w audytach i porównaniach międzynarodowych.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych

 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub w pracy w administracji miar.

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,

 • wiedza specjalistyczna z dziedziny analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej,

 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,

 • znajomość normy PN-EN/ISO 17025,

 • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej,

 • znajomość podstaw ustawy "Prawo o miarach",

 • umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji,

 • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych,

 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej

 • przygotowanie naukowe zgodnie z profilem - stopień naukowy doktora,

 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,

 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień,

 • znajomość zagadnień matematycznych,

 • umiejętność prowadzenia szkoleń,

 • znajomość programowania Lab VIEW, język C++.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.10.2018

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Miar 

Biuro Dyrektora Generalnego 

ul. Elektoralna 2 

00-139 Warszawa 

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w Recepcji GUM w godz. 8.00 - 16.00 z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko starszego metrologa w L3'. 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNADane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail - a.krysiak@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 30

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 • Informacje o odbiorcach danych: • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 • Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane INNE INFORMACJE:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacja o metodach naboru: 

Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym 

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna UWAGA! Uprzejmie informujemy, ż dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części 'wymagane dokumenty i oświadczenia'. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce 'Praca w GUM' pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.html Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 93 84 w godz. 8.00-16.00. 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922, ze zm.)"


Dodano dnia: 16-09-2018

Reklama:

Główny Urząd Miar

Zobacz wszystkie oferty Główny Urząd Miar 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji