Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Project Manager

Lokalizacja: Poznań

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

(English below)

W Crafton dowozimy projekty dla ministerstw z Arabii Saudyjskiej oraz najbardziej prestiżowych marek w Polsce. Chcesz pracować z nami dla PLL LOT, Saudi Telecom, Żabka, Saudi Space Commission?

Crafton to firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych z siedzibą w Poznaniu w Polsce i Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. W ciągu 10 lat naszego doświadczenia zawodowego zrealizowaliśmy projekty dla klientów z całej Europy, USA i Bliskiego Wschodu. Crafton niezmiennie plasuje się w czołówce firm w Polsce pod względem zadowolenia klientów. Nasi klienci cenią nas za kreatywność, zorientowanie na klienta i szybki czas realizacji. Nie tylko projektujemy i rozwijamy. Współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich cele biznesowe i wywrzeć wpływ dzięki wysokiej jakości produktom i usługom internetowym.

Jesteśmy dumni z naszego profesjonalnego i kreatywnego zespołu. Nasi specjaliści są pasjonatami tego, co robią i poświęcają się realizacji każdego projektu zgodnie z najwyższymi standardami. Nasz profesjonalny zespół składa się ze specjalistów UX, projektantów, programistów, twórców treści i kierowników projektów. Wszystkie projekty realizowane są w całości we własnym zakresie z pełną kontrolą procesu i jakości. Nad każdym projektem czuwa wyznaczony kierownik projektu, który dba o to, aby zakres i cele projektu zostały zrealizowane, a klient był na bieżąco z postępami projektu.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź szybko na naszą stronę www.crafton.pl, zobacz portfolio, stronę kariery i pisz wiadomość!

Co zrobisz:
• Przede wszystkim rozwijać się! Crafton to zawsze najcenniejszy punkt w Twoim CV.
• Będziesz samodzielnie ogarniać dowożenie dużych stron www i aplikacji webowych. Dla prestiżowych klientów.
• Regularnie poprowadzisz spotkania i prezki przed zagranicznymi klientami.
• Uczyć się nowych skilli i wykorzystywać je w komercyjnych projektach.

Poszukujemy osoby, która posiada:
• Mają minimum 3 lata doświadczenia w pracy biurowej wymagającej ogarniania tematów
• Mają zrozumienie technologii internetowych i chcą się w tym jeszcze rozwinąć
• Wiedza z zakresu UX będzie mega miło widziana
• Komunikatywny angielski na wysokim poziomie, polski będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy:
• Na początek zaproponujemy Ci w zależności od umiejętności: 4000 - 9000 tys netto w B2B (lub alternatywnie UoP)
• Płatne dni urlopowe i stabilność pracy - nawet jeśli prowadzisz B2B.
• Zbudujesz mocne portfolio pełne projektów dla prestiżowych marek!
• Nie tylko zdalnie! U nas masz możliwość pracy w biurze lub hybrydzie, ponieważ mamy świetne miejsce w centrum Poznania.
• Zapewnimy Ci nowe wyzwania z topowymi projektami dla największych klientów! Żadna anonimowa konserwacja angolskiej białej etykiety nie jest objęta NDA!
• Możesz spać tak długo, jak chcesz. Dajemy dużą elastyczność pracy.
• Otwarte środowisko do dzielenia się pomysłami


CV można przesyłać na adres alice@crafton.eu
Link: http://www.crafton.eu

Dlaczego Crafton?

Technologia napędzana doświadczeniem użytkownika
Łączymy najnowocześniejsze technologie z najlepszymi praktykami User Experience. W oparciu o nasze rozbudowane procesy badawcze jesteśmy w stanie zidentyfikować potrzeby każdej grupy użytkowników i osadzić je w kontekście biznesowym. W ten sposób nasze zaawansowane aplikacje mobilne i internetowe oraz platformy internetowe zawsze dostarczają naprawdę wyjątkowych wrażeń.

Szczyt szczytów
Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie naszych klientów. Crafton od wielu lat plasuje się wśród najlepszych firm zajmujących się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych przez globalną firmę badawczą Millward Brown pod względem zadowolenia klientów. W 2018 roku zostaliśmy uznani przez portal Clutch za jednego z najlepszych software house'ów na świecie.

Międzynarodowe doświadczenie
Od 2010 roku ściśle współpracujemy z klientami z Bliskiego Wschodu, Europy i Stanów Zjednoczonych. Doświadczenie z pracy przy międzynarodowych projektach przekładamy na efekty – choć często pracujemy zdalnie, nasze najlepsze praktyki pozwalają nam komunikować się z naszymi klientami tak, jakby zawsze byli na miejscu. W 2016 roku w ramach naszej globalnej ekspansji otworzyliśmy oddział w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

English below

At Crafton, we deliver projects for ministries from Saudi Arabia and the most prestigious brands in Poland. Do you want to work with us for PLL LOT, Saudi Telecom, Żabka, Saudi Space Commission?

Crafton is a web development company based in Poznan, Poland and Riyadh, Saudi Arabia. Throughout 10 years of our professional experience, we have delivered projects for clients from across Europe, USA and the Middle East. Crafton continues to be recognized as one of the top firms in Poland in terms of customer satisfaction. We are highly valued by our clients for our creativity, customer-centric approach and fast delivery time. We not only design and develop. We engage with our clients in order to understand their business goals and generate impact through high quality web products and services.

We pride ourselves in our professional and creative team. Our specialists are passionate about what they do and are dedicated to completing each project to the highest standards. Our professional team includes UX specialists, designers, developers, content developers, and project managers. All the projects are delivered entirely in-house with full control over the process and the quality. Every project is overseen by a designated project manager who makes sure that the project scope and goals are met, and that the client is up to date with project progress.

Want to know more? Go quickly to our website www.crafton.pl, see the portfolio, career page and write a message!

What you will do:
• Above all, develop! Crafton is always the most valuable point in your CV.
• You will handle the delivery of large websites and web applications on your own. For prestigious clients.
• You will regularly host meetings and presentations in front of foreign clients.
• Learn new skills and use them in commercial projects.

We are looking for someone who has:
• A minimum of 3 years of experience office work requiring knowledge of topics
• Have an understanding of web technologies and want to develop further in it
• Knowledge of UX will be very nice
• A high level of communicative English, Polish is a plus

What we offer:
• At the beginning, we will offer you, depending on the skill: 4,000 - 9,000 thousand net in B2B (or alternatively UoP)
• Paid vacation days and job stability - even when you're B2B.
• You will build a strong portfolio full of projects for prestigious brands!
• Not only remote! With us, you have the option of working in the office or hybrid, because we have a great place in the center of Poznań.
• We will provide you with new challenges with top projects for the largest clients! No Angolan white label anonymous maintenance covered by the NDA!
• You can sleep as long as you like. We give great flexibility of work.
• Open environment to share ideas

You can send a CV to alice@crafton.eu
Link: http://www.crafton.eu

Why Crafton?

Technology fueled by User Experience
We combine cutting-edge technologies with the best User Experience practices. Based on our extensive research processes, we are able to identify the needs of each user group and settle them inside a business context. This way, our advanced mobile & web applications, as well as internet platforms, always deliver truly unique experiences.

Top of the top
Our success is measured by the satisfaction of our customers. For many years, Crafton has been ranked among the best web design and development companies by a global market research firm Millward Brown in terms of customer satisfaction. In 2018 we have been listed as on of the best software houses in the world by the Clutch portal.

International experience
Since 2010 we have worked closely with clients from the Middle East, Europe and the United States. We convert the experience from working on international projects into effects – even though we often work remotely, our best practices allow us to communicate with our clients as if were always on the spot. In 2016, as a part of our global expansion, we have opened our division in Riyadh, Saudi Arabia.

Dodano dnia: 23-03-2023

Reklama:

Crafton

Zobacz wszystkie oferty Crafton 

Reklama

Maksymalny rozmiar 3 MB, format DOC, PDF, RTF lub ODT

Zaznaczam wszystkie zgody

Akceptuję regulamin korzystania z serwisu (rozwiń). Zapoznaj się z Regulaminem "Aplikowanie Bez Rejestracji"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (rozwiń). Waunki Korzystania z serwisu oraz dane administratora znajdują się na stronie Polityki Prywatności

Chcę otrzymywać powiadomienia w sprawie podobnych ofert pracy

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji